بازاریابی اینترنتی

پیشینه تبلیغ در ایران

نخستین وسایل اطلاع رسانی در ایران، نصب تابلو و ا ستفاده از جارچی ها بوده است استفاده از آگهی درایران به ادوار باستانی باز می‌گردد. همچنین پیشینه ی آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین صورت بوده است: روزنامه ی دیواری ، نشریه های ادواری، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

تاریخچه تبلیغات

تاریخچه تبلیغات یعنی بعد زمانی تبلیغ می‌باشد و آن را نمی توان از تاریخ حیات انسان تفکیک کرد. تبلیغات با نقطه آغازین خلفت انسان و هبوط آدم بر زمین پیوند دارد چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد است و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه‌ای دارد ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

تبلیغات چیست؟

دوراني پرخطر پيش روي غول‌هاي دنياي كسب و كار قرار دارد مگر آن كه در راه و روش خود بازنگري كنند. «چارنرهندي» امروزه متخصصان معتقدند تبلیغات عبارت از: «عرضه و ترویج یک پیام، ایده کالا و یا خدمت بصورت غیر شخصی، توسط یک رسانه است» کیمپال یونگ نیز پروپاگاندا[1] یاتبلیغات ادامه مطلب…

By 92, ago