تبلیغات علم بسیار گسترده و پیچیده ای است که شاخه ها و زمینه های مختلفی از علوم مختلف را به طرق مختلف به مشارکت فرا می‌خواند با توجه به این مطلب دام ها و خطاهای زیادی نیز برای مدیران مشاوران و متخصصان این امر وجود دارد شناخت خطاها و دام های تبلیغاتی و واکنش مناسب نسبت به آنها نقش بسیار مهمی در استراتژی تاکتیک ها و تکنیک های کمپین های تبلیغات دارد

یکی از مهم ترین و دشوارترین وظایف هر متخصص و مدیر تبلیغات تصمیم گیری است گاهی اوقات تصمیم گیری های نادرست در هر مرحله از برنامه ی تبلیغات و سیستم تبلیغات می‌توانند صدمات غیر قابل جبرانی به کسب و کار وارد آورند این تصمیم ها نقش اساسی در تاکتیک و استراتژی تبلیغاتی دارند تصمیم های مدیران تبلیغات در زمینه های مختلفی از تبلیغات ممکن است گرفته شود سناریوها، تیزرها، پیام ها، شعارها، نشان ها، رسانه ها و … که دائما به مسائل تبلیغات درگیر هستند سخت تر این که این تصمیمات قابل اندازه گیری و کیفی نیستند و این باعث می‌شود تا در دام های تصمیم گیری گرفتار آیند اینکه چرا افراد نمی توانند خود را از تصمیم های گذشته رها کنند به این علت است که تمایل ندارند اشتباه خود را بپذیرند مدیران باید تشخیص دهند که در دنیای نامطمئن کنونی گاهی اوقات تصمیم های خوب می‌تواند نتایج بد به همراه داشته باشد تاکید بیش از حد بر صحت نظرات خود می‌تواند باعث خطا در قضاوت و در نتیجه تصمیم گیری نامطلوب شود در هر گام از فرایند تصمیم گیری ادراک های نادرست، انحراف ها و دام های تفکر می‌توانند انتخاب هایی را که انجام می‌شود تحت تأثیر قرار دهند مدیران می‌توانند نظمی را در فرایند تصمیم گیری خود پدید آورند که بتواند خطاهای فکری را پیش از این که به اشتباه در قضاوت بدل شوند آشکار کند.