تبلیغ چیست؟

تبلیغ درمعنای لغوی یعنی رساندن. پیغام یا خبر با هر امری را به دیگران وشناساندن معانی ومفاهیم آن. ما در مورد تبلیغ تجاری یان مفهوم لغوی راچنین برگردان می­کنیم که تبلیغ نیروی مهاجم­ وخلاقه­ایست که باترغیب تشویق میل عمومی به مصرف وفروش کالا کمک کرده وبدین ترتیب عامل مهم وقوه محرکه­ای

است برای گردش چرخهای اقتصادی جهان. بطور ساده هر عملی راموثر درجهت فروش کالا تبلیغ می­نامند. تبلیغات که مجموعه­ایست از فعالیت­های مختلف، مردم راآگاه، ذهن آنهارا نسبت به کالا روشن ودرنهایت رغبت انتخاب خرید کالا را درآنهازنده می توان کرد. این ایجاد رغبت از راههای گوناگونی صورت می­گیرد ولی باید درسیاست کلی این برنامه ریزی ازهدف ومقصدی مانند دروغ پردازی و مبالغه بیش از حد پرهیز کرد. البته فرق بین اغراق ودروغ خیلی است دراغراق یا اگر اندیشه کردن شما نسبت به خصوصیات یک کالا تشدیدی قائل می­شوید برای جذب مصرف کننده یعنی به زیر ذره­بین می­کشید ولی اگر برای کالا با دروغ کسب شخصیت واعتبار ایجاد شود مصرف کننده خیلی زود این مسئله راهضم کرده ودیری می پاید که تبلیغ اثری منفی پیدا کرده وخود با سابقه ذهنی پوشالی درذهن مردم ازبین خواهد رفت. این عمل دینامیک با تغییرات وتحولات اجتماعی سیاسی واقتصاد هر روز شکل تازه­ای به خود می گیرد وبا خصوصات خاص هر کشور روشی خاص ارائه میکند. تبلیغات بخش مهمی را در بخش سرمایه گذاری تجارت خصوصی تشکیل می­دهد. این قسمت تاثیر عمده­ای دربالابوردن سطح زندگی وآماده ساختن مردم برای خرید بیشتر از راه ترغیب صحیح بازی می­کند وبه دنبال آن برای حفظ دائم مرغوبیت، بالاتر رفتن کیفیت  ساختن نوع جنس ومطرح کردن خصوصیات وقابلیت­های کالا به زبانها وایده­های نوو تازه تر، که درمیدان انتخاب مصرف کننده، گوی برنده را ازآن خود می­سازد. دراین راه  همواره باید خوش بینی ووفاداری مشتری رانسبت به خود جلب وحفظ کرد.

با تبلیغات صحیح واصولی می­توان مردمرا پذیرای ایده­ای نو وتازه کرد وبدینوسیله فرهنگ بصری آنهارا بالابورد. چون مردم دراین نوع تبلیغ رابطه ملموس وقابل درکی دارند (بدلیل کاربوردی بودن آن) بهتر می­توان مزایای این فرهنگ را درذهنشان گنجاند. زنجیره­هایی که به دست این حرکت دینامیک قدرت می گیرند باعث می­شود که نظام اقتصادی که از ارکان مهم یک جامعه است، شکل استوار وپایدارتری به خود بگیرد. تبلیغات ارتباط مستقیم با رشته­های جامعه شناسی وروانشناسی است تبلیغ بدون توجه به شرایط محیط وعوامل حاکم برآن ضایع کردن پول است. مصرف کننده را شناخت، قدرت درکش رافهمید، به اندازه فهم او صحبت کرد، محیط اورا شناخت و چندین مسئله دیگر که در هر نوع تبلیغی نقش خاص خود را ایفا می­کند. مثلا تبلیغ برای بچه بسیار متفاوت با لوازم (ازنظر مصرف کننده) است وباید برای خصوصیات مصرف کننده طرح وبرنامه ریزی گردد. برای ایجاد فرهنگ را بالا ببرند. با رشد صنعت داخلی، بالا رفتن قدرت خرید مردم، توسعه روز افزون وپیگیری رادیو وتلویزیون وسینما درایران، بالاتر رفتن بینش تولیدکنندگان در اهمیت تبلیغات، ایجاد میادین وسیعتر تبلیغاتی توسط مقامات ذیربط دولتی وبالارفتن ومسائل آموزش فن تبلیغاتی، می­توان به این مهم دست پیدا کرد که باوجود مشکلات ذکر شده (جنگ و…..) دولت دربرنامه­های بازسازی خود، سهم عمده­ای را برای تبلیغات درنظر گرفته است وامیدواریم بزودی بااین تلاش به این هدف نزدیکتر شویم وپایه­های خود کفایی را دراین حیطه نیز استوار سازیم.