تاکتیک تبلیغات و تکنیک تبلیغات چیست

به گفته ی برخی از صاحبنظران تبلیغات عبارت است از «انتقال نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب» اما دانیل جی استاریچ دراین زمینه معتقداست: «تبلیغات اثری است که به وسیله ی یک شخص یا یک موسسه ی معین انتشار می‌یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم است» برای رسیدن به این هدف باید تکنیک ها و تاکتیک هایی تعریف شده و اثر بخش داشته باشیم. می‌توان شیوه ها و فوت و فن های ارائه ی تبلیغ را تکنیک های تبلیغات تعریف کرد و راه هایی را که بتوان تبلیغ را پیش برد و ادامه ی حیات آن را تضمین کرد تا اثر بخشی خود را همچنان حفظ کند تاکتیک تبلیغات نامید.

اگر بپذیریم که تبلیغ عاملی ارتباطی برای تاثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش، دانش و رفتار اوست» در واقع می‌توان تبلیغات را تاکتیک و تکنیک نفوذ در عقاید و افکار مردم و تعیین رفتار آنها تعریف کرد. همچنین تبلیغ به عنوان تکنیک یا تاکتیک‌هاي به هم پیوسته برای جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی از طریق نفوذ در شخصیت، افکار، عقاید و احساس آنها، برای رسیدن به یک هدف مشخص است.

علاوه بر این می‌توان تبلیغات را تاکتیک ها و تکنیک هایی در ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانست که می‌توان آنها را برای ارائه ی اموزه ها ، ایده ها، دلایل، شواهد یا ادعاها از طریق رسانه های ارتباطی، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بکار برد.

اصولا تکنیک، به دو بخش درونی و بیرونی یاظاهری و باطنی تقسیم می‌شود.

در مقابل واژه ی تاکتیک[1] در فرهنگ لغت معانی زیر آمده است: تدابیر جنگی، روش جنگیدن در میدان جنگ، رزم آزمایی، کاردانی، مهارت در فنون جنگی فنون و با توجه به این معانی می‌توان تاکتیک تبلیغات را شیوه های مبارزه در میدان تبلیغات بین شرکت ها و موسسه ها برای پیشبرد هدف های خویش دانست. تاکتیک تبلیغات راه و راهکارهای خلاقانه ی تبلیغاتی برای موفقیت و پیروزی در جنگ تبلیغاتی[2] با رقبا است که باعث می‌شوندتا اهداف زودتر وبهتر تحقق یابند. تبلیغات نوعی جنگ است که در این جنگ باید با ایده های نو و تاکتیک خاص حرکت کرد. در واقع جنگ تبلیغات رامی توان همان رقابت تبلیغاتی در بازاریابی دانست که هر موسسه سازمانی و شرکتی تلاش می‌کند تا با تبلیغات به سود آوری برسد. تاکتیک تبلیغات معرف چگونگی رقابت برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر، افزایش فروش، جذب مشتریان جدید، حفظ وفاداری مشتریان و ایجاد و تقویت حس اطمینان واعتماد به مشتریان است. در رقابت تبلیغاتی علاوه بر این که باید اصول بازاریابی رعایت شود لازم است تا تاکتیک های گوناگونی مورد استفاده قرار گیرند. درواقع در این رقابت مانند بازی شطرنج کسانی برنده هستند که علاوه بردانستن اصول و مبانی بازاریابی و تبلیغات بتوانند از مسیرهای خاصی حرکت کرده و حرکات رقبا را نیز پیش بینی کنند.