به تمامی اطلاعات تخصصی و مهارتی که درباره ی تبلیغات مدیران و مجریان تبلیغات وجود دارد اطلاعات فنی تبلیغات می‌گویند مانند: بنر ، بیلبورد،تیزرو….

زبان فنی در تبلیغات زبانی است که متخصصان تبلیغات از طریق آن اطلاعات مبادله می‌کنند مانند اثر بخشی تبلیغات[1] که در اثر بخشی نشان می‌دهد تبلیغ تا چه اندازه به هدف های مورد نظر خود دست یافته است. برای سنجش اثر بخشی تبلیغ، در ابتدا باید اهداف تعریف شوند سپس برای تحقق این اهداف برنامه هایی تدوین شده و به اجرا گذاشته شوند و در پایان نتایج به دست آمده با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه شوند.میزان تحقق اهداف هر تبلیغ نشان دهنده ی میزان اثر بخشی تبلیغات آن است. نکته ی مهم در تعیین میزان اثر بخشی در هر تبلیغ این است که اهدافی که در ابتدا تعریف شده است قابلیت مقایسه با نتایج به دست آمده را داشته باشد یکی از پیش نیازهای این مساله این است که اهدافی که درا بتدا تعیین می‌شوند قابل اندازه گیری باشند.

کارکنان فنیدر تبلیغات، دست اندر کاران ، مجریان و متخصصان تبلیغات هستند که تمامی تکنیک های اجرایی تبلیغات را می‌دانند و آنها را در تبلیغات به کار می‌گیرند مانند گرافیست ها یا انیمیشن سازان

گزارش فنی در معماری کاربرد دارد درتبلیغات نیز گزارش هایی را که از شیوه و نحوه‌ی اجرای فعالیت تبلیغاتی ارائه می‌شود گزارش فنی می‌نامند، گزارش های فنی در تبلیغات بسیار مفصل و گاهی با آمارو ارقام ارائه می‌شوند زیرا با تحقیقات بازاریابی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده همراه است. این گزارش ها باید تمامی مشخصات فنی شیوه های اجرایی، اثر بخشی ومزیت های تبلیغ را شامل شود.

معیارهای فنی تبلیغات معیارها و استانداردهای کلی هستند که بیشتر تحت تاثیر قوانین و فرهنگ کشور و سازمان تعریف می‌شوند

برای نمونه در کشور ما معیارهای خاصی برای نشان دادن زنان درتبلیغات تلویزیونی وجود دارد